Medicatieoverdracht in de keten

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Afgeronde projecten | Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten

De projectgroep Medicatieoverdracht in de Keten heeft zich gericht op het voorkómen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid. Dit wordt bereikt doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken. De werkgroep zou hiervoor een systematiek van medicatieoverdracht in de regionale zorgketen ontwikkelen en implementeren. De doelstelling is te ambitieus gebleken voor de looptijd van dit project en gezien de complexiteit van het medicatieproces. Dit project is eind 2011 beëindigd.

Resultaten

De projectgroep heeft de verschillende processen van medicatieoverdracht tussen diverse zorgverleners geïnventariseerd. Een aanvang is gemaakt om tot een generiek model van medicatieoverdracht te komen. Dit moet nog worden vertaald in een of meerdere concrete regionale instructies Medicatieoverdracht in de Keten, waarbij ook verantwoordelijkheden, eisen aan doorlooptijden en eisen aan formats van medicatieoverzichten worden gesteld. De discussie die is gevoerd was: 'Wie is dossierhouder van het actuele medicatieoverzicht? Wat is nodig om het dossierhouderschap adequaat invulling te geven?' In 2012 wordt deze discussie ook gevoerd naar aanleiding van de realisatie van een Regionaal Schakel Punt in de regio Zuidoost Brabant in relatie tot het nieuwe Regionaal Zorg Communicatie Centrum. Lopende discussies resulteren hopelijk in een duidelijk standpunt wie de centrale dossierhouder is van het medicijngebruik en leiden tot een werkbaar en veilig protocol.