Dementie en palliatieve zorg – scholing in de huisartsenpraktijk

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Dementie | Deskundigheidsbevordering | Dementie en palliatieve zorg – scholing in de huisartsenpraktijk

Dementie en palliatieve zorg – scholing in de huisartsenpraktijk


Aanleiding scholing

Op 1 november 2016 is een start gemaakt met het project ‘palliatieve zorg bij mensen met dementie’. Op die dag is een masterclass gehouden om problemen in de ketenzorg naar voren te brengen en te evalueren. Een van de belangrijkste knelpunten die boven tafel kwam, is dat zowel patiënten als zorgverleners dementiezorg niet altijd als een vorm van palliatieve zorg zien. Als een patiënt in de palliatieve fase verkeert, is het proactief en tijdig bespreken van de zorgwensen en behoeften van de patiënt en de mantelzorger van groot belang. Dit wordt aangeduid met de term ‘advanced care planning’.

Ontwikkelde scholing

Quartz heeft een scholing ontwikkeld om meer bewustwording te creëren bij zorgverleners dat dementie een progressieve ziekte is, waarbij de patiënt vanaf de diagnose in de palliatieve fase verkeert. Daarnaast kunnen de deelnemers onderzoeken hoe je ook bij deze patiënten en hun mantelzorgers de bewustwording kunt bevorderen. Ook het vormgeven van ‘advanced care planning’ bij deze patiëntengroep komt aan bod. Tevens bestaat de gelegenheid om hierover concrete samenwerkingsafspraken te maken.

De scholing vindt plaats in de huisartsenpraktijk en duurt een uur. Het is wenselijk dat, naast de huisartsen, ook de praktijkondersteuner ouderenzorg, de specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige en de casemanager dementie worden uitgenodigd. Ook andere zorgverleners en welzijnswerkers die in de praktijk betrokken zijn bij dementiezorg kunnen een rol spelen in de bijscholing.

Opzet scholing

Aan de hand van een casus gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe de zorg nu geregeld is en welke verbeteringen gewenst en mogelijk zijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wanneer is diagnostiek naar dementie gewenst, wat zijn de consequenties voor de patiënt?
  • Hoe en wanneer ga je als huisarts het gesprek aan met patiënt en mantelzorger over zorgwensen en behoeften (advanced care planning)? Welke informatie heeft de huisarts nodig van andere betrokken zorgverleners en welzijnswerkers en hoe kan die informatie worden verkregen (samenwerking en afstemming)?
  • Welk onderzoek naar onderliggend lijden na diagnose dementie vraag je als huisarts nog aan?
  • Wie heeft in dit proces, welke taak in de keten?

Mocht u interesse hebben in deze scholing bij u in de praktijk, neemt u dan contact op met:

Achtergrond

De prevalentie van dementie in Nederland was 180.000 in 2002 en de verwachting is dat dit in 2050 zal zijn gestegen tot 400.000. Per jaar wordt in Nederland bij 20.000 mensen de diagnose dementie gesteld. Dementie is een ziekte die niet meer te genezen is, en daardoor valt dementiezorg onder palliatieve zorg. Slechts 14% van de patiënten met dementie komt in de laatste fase van dementie, het grootste deel van de patiënten overlijdt al eerder aan een andere ziekte.