Zorgprogramma Ketenzorg Dementie

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Dementie | Zorgprogramma Ketenzorg Dementie

Zorgprogramma Ketenzorg Dementie

Zorgverzekeraar CZ heeft als doelstelling gesteld, dat in haar werkgebied de regionale dementieketens actief gaan toewerken naar het voldoen aan de Zorgstandaard Dementie. Alzheimer Nederland en Vilans hebben op 18 juli 2013 de definitieve Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. In deze zorgstandaard zijn de normen opgenomen waaraan dementiezorg moet voldoen. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn hierbij het uitgangspunt. Er wordt beschreven op welke wijze de zorg aan mensen met dementie en hun naasten wordt georganiseerd vanaf het moment van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten

In 2014 is er met behulp van een inventarisatielijst van Vilans inzichtelijk gemaakt in hoeverre de ketenzorg in de regio Helmond al dan niet voldoet aan de normen die de zorgstandaard stelt. Op basis hiervan zijn verbeterpunten en ambities geformuleerd, die vervolgens zijn opgenomen in het jaarplan voor 2015.
In 2015 is de inventarisatie geactualiseerd naar aanleiding van de vele ontwikkelingen die zich voordoen in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten als gevolg van de transitie van de AWBZ-functies naar de Wmo , de Zorgverzekeringswet en de Wlz.
Ook in de toekomst zal de inhoud van het zorgprogramma jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig aangepast door het Steunpunt dementie en de leden van de stuurgroep. In elke nieuw jaarplan worden de meest recente ambities opgenomen