Kindermishandeling - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Kindermishandeling - RTA ZO Brabant

Kindermishandeling - RTA ZO Brabant

Aanleiding

Kindermishandeling is een enorme bedreiging voor veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Voortvloeiend uit de (wettelijke) zorgplicht (WGBO en gedragsregels) dragen artsen (mede) verantwoordelijkheid om kindermishandeling te signaleren, te bestrijden en/of te voorkomen. De WGBO verplicht de arts bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen. De KNMG meldcode kindermishandeling geeft duidelijkheidover wat er onder 'de zorg van goed hulpverlenerschap' bij (vermoeden van) kindermishandeling wordt verwacht. Uitgangspunt bij het handelen van de arts is geworden spreken tenzij , waarmee het medisch beroepsgeheim mag worden doorbroken. In de KNMG Meldcode, artikel 4, is een stappenplan opgenomen dat precies beschrijft welke stappen een arts kan c.q. moet zetten als hij signalen van kindermishandeling krijgt. Iedere arts wordt geacht
bij (een vermoeden van) kindermishandeling dit stappenplan toe te passen.

Definitie

Kindermishandeling is elke vorm van, voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van vrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (Art.1, KNMG-meldcode Kindermishandeling)

Doelstelling

Een eenduidige regionale werkwijze Signalering kindermishandeling acute fase hanteren op de spoedeisende hulp, huisartsenpost en in de huisartsenpraktijk.