Behandeling

Behandeling

De behandeling van een laryngitis is tweeledig:

 1. Ten eerste wordt getracht het kind zo rustig en comfortabel mogelijk te houden. Dit lukt veelal door het kind tijdens onderzoek en behandeling op de schoot van de ouders te laten zitten.
 2. Daarnaast is de medicamenteuze behandeling van laryngitis subglottica gericht op het verminderen van het oedeem door het remmen van de ontsteking of het bevorderen van vasoconstrictie in het betreffende gebied.

Medicamenteuze behandeling

 1. Corticosteroïden
  Recentelijk is een Cochrane review verschenen waarin de effectiviteit van corticosteroïden in de behandeling van laryngitis subglottica werd onderzocht. Het gunstige effect van corticosteroïden op het klinisch beloop van kinderen met milde of matig ernstige croup is duidelijk aangetoond. Niet alleen wordt een significante daling gezien van de Westley croup score, maar ook het aantal herhalingsbezoeken en (her)opnames is duidelijk lager in de groep kinderen die behandeld zijn met corticosteroïden. Verneveling met budesonide lijkt even effectief als toediening van dexamethason per os/intramusculair. Ook blijkt er geen meerwaarde te zijn om verneveling van budesonide te combineren met systemisch dexamethason.

  Dosering:
  Over de hoogte van de dosering van corticosteroïden in de poliklinische setting is weinig data beschikbaar. In de meeste studies wordt een eenmalige gift van 0,6 mg/kg dexamethason gebruikt, in een andere studie lijken lagere doseringen ook effectief (0,3 en 0,15 mg/kg). De Sectie Intensive Care Kinderen adviseert vooralsnog 0,6 mg/kg dexamethason eenmalig.
  Gezien het feit dat dexamethason per os makkelijker is toe te dienen (met name in de huisartspraktijk) en goedkoper is dan budesonideverneveling (€ 2,80 per 1,5 mg versus € 96,18 per 1 mg) verdient deze modaliteit de voorkeur.

  Wijze van toediening:
  Dexamethason werkt binnen 30-60 minuten en heeft een halfwaardetijd van 36-72 uur. Budesonide werkt binnen 10-30 minuten en heeft een halfwaardetijd van 2-4 uur.Het gebruik van budesonide middels een voorzetkamer is in een studie onderzocht, deze kon geen positief effect hiervan aantonen in vergelijk met placebo. Aan de hand hiervan willen wij voorlopig concluderen dat het niet zinvol is deze toedieningsvorm te gebruiken. Mede vanwege de beschikbaarheid van een aangetoond werkzame, gemakkelijk toe te dienen en goedkope variant.2:
 2. Adrenaline
  Adrenaline is een goed werkend middel in de behandeling van laryngitis subglottica, maar geen middel van eerste keus. Het werkt snel en kort en kan daardoor goed gebruikt worden ter tijdsoverbrugging bij een ernstige obstructie tot de corticosteroïden werken of tot intubatie.

Tabel 3: Behandeling afhankelijk van score

PSEUDOCROUP SCORE  BEHANDELING
0-3  Expectatief
4-9 Corticosteroïden: budesonide 2000 μg per vernevelaar of
eenmaal dexamethason 0,3 mg/kg oraal
10 of hoger Adrenaline vernevelen, gevolgd door corticosteroïden; overweeg
intubatie, waarschuw anesthesioloog

Sick adviseert 0,6 mg/kg. Lagere doseringen zouden ook effectief kunnen zijn.
Cochrane geeft nog geen definitieve conclusie.