Gemeente Helmond wil dementievriendelijk worden

U bevindt zich hier: Home | Gemeente Helmond wil dementievriendelijk worden

Gemeente Helmond wil dementievriendelijk worden

´Mensen maken de stad´, zo luidt de titel van het coalitieakkoord van de gemeente Helmond voor de komende jaren. Met deze titel geeft de gemeente in een paar woorden aan waar zij de komende jaren de aandacht op wil richten: de kracht en de creativiteit van de Helmonders en de deelname van een ieder aan de samenleving.

Niet iedereen beschikt echter over voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving.
Er zijn mensen die zich al meer dan gemiddeld moeten inspannen om in hun eigen vertrouwde omgeving een volwaardig bestaan te leiden. Een voorbeeld daarvan zijn mensen met dementie. Uit cijfers van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie blijkt, dat er in 2015 ruim 1.100 mensen met dementie in Helmond zijn. Het aantal mensen met dementie neemt door de vergrijzing in de komende jaren toe en daarmee ook het aantal mantelzorgers. In 2020 ligt het aantal mensen met dementie boven 1.300.

Taboe doorbreken

In 2014 heeft de gemeente samen met een aantal partners de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Helmond 2014-2017’ ondertekend. Met de ondertekening hebben de partijen zichzelf als doel gesteld om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed als mogelijk te ondersteunen. Daarnaast willen de partijen het taboe doorbreken dat vaak nog op dementie rust. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, kan het bijvoorbeeld voor mantelzorgers makkelijker zijn om een beroep te doen op respijtzorg.

Ondersteuning

De gemeente is op een actieve wijze bezig met het onderwerp dementie. Zo zijn de Wmo-consulenten geschoold met betrekking tot dementie. Daarnaast ondersteunt de gemeente organisaties die praktische hulp bieden aan thuiswonende mensen met dementie financieel. Ook neemt de gemeente deel aan diverse overleggroepen over dementie en wordt samen met een grote zorgverzekeraar nagedacht over wat er nog ontbreekt in de ondersteuning van dementerenden en hun mantelzorgers. In samenwerking met andere partijen gaat de gemeente de komende periode verder aan de slag met het opzetten van een sociale kaart over dementie, waarin het lokale en regionale aanbod van diensten van diverse organisaties op het gebied van dementie is te vinden.

Dementieproof-meter

Om een beeld te krijgen van waar de gemeente staat als het gaat om een dementievriendelijke gemeente, is in het voorjaar 2015 de dementieproof-meter ingevuld. De proofmeter is een vragenlijst van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. De vragenlijst is samen ingevuld met de organisaties Quartz transmuraal centrum en de LEV Groep. De landelijke uitkomsten van de deelnemende gemeenten worden in het najaar gepubliceerd.

Behoeften in kaart

Het bieden van de juiste ondersteuning betekent wel dat zo goed als mogelijk in beeld moet worden gebracht wat de behoeften van dementerenden en hun mantelzorgers zijn. Samen met organisaties zoals de LEV Groep, Savant Zorg, de Zorgboog, de Seniorenraad, stichting De Reikende hand, de Programmaraad, Quartz en een aantal wijkhuizen.