Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden AKL met apothekers

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Afgeronde projecten | Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden

Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden AKL met apothekers

Doel

Het doel van het project UNA (Uitslagen Naar Apotheek) 1 was het optimaliseren van de medicatiebewaking in de regio Helmond rondom de patiënt met een verminderde nierfunctie door het geautomatiseerd doormelden van een nierfunctie aan de apotheek van inschrijving. Dit multidisciplinaire project is uitgevoerd door de stadsapothekers, huisartsen uit Helmond e.o. en de klinisch chemici, een nefroloog en ziekenhuisapotheker van het Elkerliek ziekenhuis. De projectleiding was in handen van het transmuraal centrum Quartz. Het project is financieel ondersteund door de Nierstichting.

Voorgeschiedenis

Voor de start van het project UNA 1 werd er al vanaf 2010 binnen het bestaande Helmondse project Gegevensuitwisseling Labresultaten Nierschade gewerkt aan het verbeteren van de de medicatieveiligheid bij mensen met (een verhoogd risico op) een verminderde nierfunctie. Dit eerste project droeg substantieel bij aan het verbeteren van de opsporing van mensen met een verminderde nierfunctie, het verbeteren van het uitwisselen van nierfunctiewaarden tussen voorschrijver, klinisch chemicus en apotheker, het toepassen van de nierfunctiewaarden in de medicatiebewaking en vergroting van deskundigheid bij zorgverleners.

Met subsidie van de Nierstichting is de uitgeteste concrete en direct toepasbare verbetering in de zorg in de praktijk verder geprofessionaliseerd en grootschaliger geïmplementeerd. Het nieuwe project UNA 1 voorzag in een geautomatiseerde werkwijze, waarin op kleine schaal getest werd met werkbare afkapwaardes en procedures. Een aanzienlijke efficiency- en kwaliteitswinst zijn behaald.
Leidend bij de gegevensuitwisseling was de landelijk vastgestelde Gedragscode, Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ).

In dit project hebben we snel kunnen schakelen omdat de betrokken zorgverleners gewend waren aan de uitwisseling van nierwaarden en bekend waren met de acties die mogelijk daarop moeten volgen.

Resultaat

Het resultaat is dat vanuit het algemeen klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis met een aanzienlijk deel van de apothekers (20 van de 26 apotheken, 77%) elektronisch gegevens van actuele nierwaarden worden uitgewisseld. Door het uitwisselen van actuele nierfunctiewaarden vanuit het Algemeen Klinisch Laboratorium van het ziekenhuis met de openbare apothekers, wordt bereikt dat nierfunctiewaarden van risicopatiënten bekend zijn bij de betrokken zorgverleners. Mensen met een verminderde nierfunctie lopen hierdoor minder risico op bijwerkingen van medicijnen.

Doordat de apothekers nierfunctiewaarden meenemen in de medicatiebewaking, kunnen zij de behandelaar waarschuwen als deze medicatie heeft voorgeschreven die mogelijk schadelijk is voor de patiënt. Ook geven de apothekers de voorschrijver advies over de dosering of een alternatief geneesmiddel. Nieuw aan deze werkwijze is een extra controle in de keten ingebouwd waarmee schade door medicijnen wordt voorkomen.

Voor  patiënten heeft deze werkwijze de volgende voordelen:

  • Minder kans op gezondheidsschade door medicijngebruik.
  • Mogelijk minder snel aangewezen op nierdialyse. Dialyse betekent een enorme aanslag op de kwaliteit van leven.

Voordelen voor behandelaars zijn:

  • Zij kunnen er op vertrouwen dat de door hen voorgeschreven medicatietherapie veilig is voor de nieren van hun patiënten.
  • Zij krijgen advies van een deskundige in geneesmiddelen over alternatieven. Dit vergroot de deskundigheid bij zorgverleners.
  • Het is wettelijk verplicht voor artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie, om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken.

Conclusies

Het doel van het project UNA 1 is bereikt. De medicatieveiligheid is geoptimaliseerd door het geautomatiseerd doormelden van een afwijkende nierfunctie aan de apotheek van inschrijving mogelijk te maken met verder automatisering.

De ruime meerderheid van de apotheken in het adhaerentiegebied van het ziekenhuis is aangesloten. Doordat meer stadapothekers real time op de hoogte worden gesteld van afwijkende nierbloedwaarden worden meer mensen met een slechte nierfunctie die geneesmiddelen gebruiken veilig behandeld. De opsporing van mensen die risico lopen is verbeterd.

Doordat de stadsapotheker van het ziekenhuislaboratorium onderzoekuitslagen ontvangt over de nierfunctie van de patiënt, kan de apotheker tijdig signaleren of de goede medicijnen zijn voorgeschreven. Hiermee wordt de kans op bijwerkingen verlaagd en wordt ziekenhuisopname, (tijdelijke) nierdialyse of zelfs overlijden voorkomen.