Activiteiten ketenzorgprogramma

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Dementie | Activiteiten

Activiteiten ketenzorgprogramma

 

Onderzoek en ontwikkeling

Inzet van innovatieve tools, project ‘probeerhuizen’.

Innovatieve tools kunnen er voor zorgen dat mensen met (een vermoeden van) dementie zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen met een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg. Er is binnen het ketenzorgprogramma onderzocht welke ‘infrastructuur’ er voor nodig is om deze tools op een succesvolle wijze te introduceren en ervoor te zorgen dat de mensen met (een vermoeden van) dementie deze hulpmiddelen ook daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. In het kader hiervan heeft Quartz een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Helmond om zogenaamde Probeerhuizen in deze gemeente te realiseren. Deze ‘Probeerhuizen’ zijn vooral gericht op mensen met (een vermoeden van) dementie of andere kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Zij kunnen hier praktische hulpmiddelen en technologische oplossingen uitproberen voor in de thuissituatie. De diverse hulpmiddelen en Smart Health toepassingen zijn erop gericht ouderen (met dementie) langer, veilig en zelfstandig, thuis te laten wonen (Zie: project ‘Probeerhuizen’ gemeente Helmond).

Masterclass ‘Palliatieve zorg voor mensen met dementie’

De Masterclass ‘Palliatieve zorg voor mensen met dementie’ is bedoeld voor vertegenwoordigers van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg voor mensen met dementie. De belangrijkste conclusie: er moet meer bewustwording komen bij cliënten, naasten en zorgverleners dat iemand met de diagnose dementie zich in de palliatieve fase bevindt. Dit heeft namelijk belangrijke consequenties voor de behandeling en ondersteuning van deze mensen. Advanced Care Planning door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden is noodzakelijk. Andere belangrijke thema’s zijn informatie-uitwisseling tussen zorgverleners m.n. tijdens NAW-uren, intercollegiaal overleg en consultatie, hoe om te gaan met acceptatieproblemen van cliënten en naasten en welke opvang is mogelijk voor cliënten waarvoor ziekenhuiszorg niet geïndiceerd is.

Palliatieve zorg voor mensen met dementie: Advanced Care Planning.

In  2017 is onderzocht op welke wijze intra- en extramuraal werkende verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn bij Advanced Care Planning bij mensen met dementie en welke verbeteringen hierin gewenst zijn. Aan huisartsen in de regio wordt deskundigheidsbevordering aangeboden over het bevorderen van het besef  dat dementiezorg palliatieve zorg is waarbij het proactief en tijdig bespreken van zorgwensen en behoeften van cliënten en mantelzorgers (advanced care planning) van groot belang is. Dit gebeurt in de huisartsenpraktijk aan de hand van een casus samen met andere bij de praktijk betrokken zorgprofessionals zoals de casemanager dementie, wijkverpleegkundige, POH maar ook bijvoorbeeld de ouderenadviseur /mantelzorgondersteuner en of zorgcoördinator van het nabijgelegen verpleeghuis. Behalve bewustwording kan de scholing ook concrete afspraken over beleid en afstemming opleveren.

Netwerkindicatoren dementie.

Tweejaarlijks worden de netwerkindicatoren Dementie gemeten binnen de keten en vindt een vergelijking plaats met andere dementienetwerken in Nederland

Scholing

Ketenscholing casemanagers dementie.

Deze scholing vindt twee keer per jaar plaats en behandelt een inhoudelijk onderwerp en een intervisie/casusbespreking. In 2016 heeft deze scholing, behalve kennisdeling, ook afspraken over onderlinge afstemming met Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen van de GGZ Oost Brabant opgeleverd. Onderwerpen: moreel beraad in de eerste lijn, juridisch kader euthanasie, video-interactiebegeleiding, samenwerking met SPV/GGZ.

Tijdige en adequate signalering en diagnostiek van dementie en behandeling van (neuropsychiatrische symptomen van) dementie.

Huisartsen, specialisten Ouderen-geneeskunde en casemanagers dementie zijn gezamenlijk geschoold op deze onderwerpen.

Masterclass ‘Palliatieve zorg voor mensen met dementie’

Bestemd voor vertegenwoordigers van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg voor mensen met dementie. De belangrijkste conclusie: er moet meer bewustwording komen bij cliënten, naasten en zorgverleners dat iemand met de diagnose dementie zich in de palliatieve fase bevindt. Dit heeft namelijk belangrijke consequenties voor de behandeling en ondersteuning van deze mensen. Advanced Care Planning door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden is noodzakelijk. Andere belangrijke thema’s zijn informatie-uitwisseling tussen zorgverleners m.n. tijdens NAW-uren, intercollegiaal overleg en consultatie, hoe om te gaan met acceptatieproblemen van cliënten en naasten en welke opvang is mogelijk voor cliënten waarvoor ziekenhuiszorg niet geïndiceerd is.
In 2017 worden oplossingen geformuleerd en ingevoerd.

Netwerkvorming

Afstemming keten met gemeenten/welzijn.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de dementiezorg. Daarnaast zijn de Peelgemeenten verantwoordelijk voor het door de provincie geïntroduceerde concept Dementievriendelijke gemeente. Daarmee zijn de gemeenten een belangrijke partner geworden voor het ketenzorgprogramma Dementie.Sinds 2015 vindt overleg en afstemming plaats met beleidsambtenaren van de zes Peelgemeenten en de Welzijnsorganisaties in de regio:

  • netwerkbijeenkomst in de gemeente Laarbeek in het kader van Dementievriendelijk Laarbeek;
  • advies aan alle Peelgemeenten over de inhoud van een informatiekoffer voor mensen met een vermoeden van dementie en de afstemming hierbij met het ketenzorg-programma (scholing beheerders koffer en verwijzing naar keten Dementie). Deze ‘EHBD-light koffer’ is ontwikkeld naar het voorbeeld van de ‘Eerste Hulp Bij Dementie koffe’r die eerder binnen de keten tot stand is gekomen. Deze EHBD-koffer bevat informatie voor mensen bij wie de diagnose dementie (bijna) is gesteld, mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden. De koffer wordt uitgeleend door de casemanagers dementie en verschillende instellingen in de regio Helmond (GGZ Oost Brabant, LEVgroep, Vierbinden, ONIS). In 2015 is de EHBD-koffer geüpdatet en bij meer organisaties uitgezet. Tevens is informatie toegevoegd voor specifieke doelgroepen
  • advies en afstemming aan de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek inzake een project  over mantelzorgondersteuning/respijtzorg in de betreffende gemeenten.