Time-out consult met de huisarts

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Palliatieve Zorg | Time-out consult

Time-out consult met de huisarts

GRIP II – Gestructureerde eerstelijnszorg bij oncologische patiënten

Na een succesvolle pilot met het Time-out consult voor de palliatieve oncologische patiënt, zijn Quartz, het Elkerliek ziekenhuis Helmond, Savant Zorg, de Zorgboog en UMC Utrecht een samenwerking aangegaan om met het: “GRIP II project” de eerstelijnszorg voor oncologische patiënten verder te structureren.

Time-out gesprek
Patiënten die een oncologische diagnose krijgen, geven in meerdere onderzoeken aan dat ze graag begeleid willen worden door hun huisarts. Belangrijk na de diagnose is een moment van bezinning over de keuze voor een behandeling. Juist voor patiënten in de palliatieve fase is het van belang om met een vertrouwde zorgverlener het gesprek te voeren over wat de voorgestelde behandeling(en) voor hem of haar voor gevolgen kan hebben. En ook: welke vragen moeten er aan de oncoloog gesteld worden om tot een weloverwogen, persoonlijke, keuze te komen? Een Time-out gesprek met de huisarts biedt deze mogelijkheid aan de patiënt, waardoor hij of zij beter is voorbereid op de gezamenlijke besluitvorming met de behandelend specialist in het ziekenhuis. Het Time-out gesprek wordt uitgevoerd zoals in de eerdere pilot.

In een Time-out consult heeft de huisarts een coachende rol. Er wordt niet dieper ingegaan op de medisch technische vragen van de patiënt. Er wordt ingegaan op de bezinningsvraag; wat is voor de patiënt in deze fase van zijn leven belangrijk, wat is voor de patiënt de juiste keuze?
In het gesprek wordt ook ingegaan op vier vragen die de patiënt aan de behandeld specialist kan stellen, gebaseerd op de “Drie goede vragen” (campagne van de NPCF):

  1. Wat zijn de behandelopties?
  2. Wat zijn de mogelijke voordelen en risico’s van deze opties?
  3. Wat is de kans voor mij op deze voordelen/risico’s?
  4. Welke behandeloptie past het beste bij mijn voorkeuren en prioriteiten?

Gespecialiseerde eerstelijnsverpleegkundige
In het nieuwe zorgpad zal, aansluitend aan het Time-out gesprek, indien gewenst door de patiënt, een gespecialiseerde eerstelijns verpleegkundige van Savant of Zorgboog in nauw overleg met de huisarts, de patiënt begeleiden. Dit heeft als doel om de patiënt vanuit palliatief verpleegkundig oogpunt thuis gespecialiseerde zorg te bieden Dit gestructureerde zorgaanbod van de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de tweede lijn, zal naar verwachting de persoonsgerichte zorg in de directe omgeving van de patiënt verder verbeteren.

Wanneer en voor wie?
Vanaf 1 februari 2019 wordt aan alle patiënten met een longcarcinoom stadium IV en overige oncologische patiënten bij wie alleen een palliatieve behandeling mogelijk is de volgende zorg aangeboden:

  1. Time-out gesprek met de eigen huisarts;
  2. Begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige van Savant Zorg of de Zorgboog.

Korte e-learning & informatie
Om patiënten optimaal te kunnen begeleiden is een korte e-learning voor u gemaakt, waarin kort de achtergrond over gedeelde besluitvorming en het zorgpad besproken wordt. Wij willen u vragen om deze e-learning te maken. Het neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Deze e-learning kunt u vinden op deze site. Op deze site vindt u ook meer informatie over dit project.

Evaluatie
Om stapsgewijs verdere verbetering aan dit zorgpad door te voeren, wordt een evaluatie uitgevoerd. Hierbij staan de volgende vragen centraal: “Wat gaat goed, wat kan beter?” Hiervoor wordt aan patiënten, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten, door middel van een korte vragenlijst, gevraagd naar hun mening over het Time-out gesprek. Ook wordt er na drie maanden aan patiënten, specialisten, huisartsen en verpleegkundigen gevraagd naar hun mening over de zorg van de gespecialiseerd eerstelijnsverpleegkundige. De vragenlijsten krijgt u op deze momenten toegestuurd door het GRIP II-team. De resultaten van de evaluatie worden herhaaldelijk aan u teruggekoppeld.

Wij hopen dat we het belang van dit project op u hebben kunnen overbrengen en dat we op uw medewerking kunnen rekenen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Eveline Noteboom (onderzoeker UMCU) & Carin Westphal (lokale coördinator, huisarts Someren) via 088-7567408 of gripstudie@umcutrecht.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Namens Quartz-werkgroep Quality of Life                  Lokale coördinator                         UMC Utrecht
Ans Hendrikx                                                            Carin Westphal                             Eveline Noteboom
Medisch coördinator Quartz                                      Huisarts te Someren                     Onderzoeker