2e lijn

2e lijn

Consultatie 2e lijn via ZorgDomein (telenefrologie) (6)

Consultatie van een internist-nefroloog/internist met nefrologische belangstelling bij (7):

 • matig verhoogde albuminurie: een verdere stijging van de albuminurie ondanks de adequate behandeling van de bloeddruk;
 • gebleken metabole complicaties bij aanvullend labonderzoek: verricht t.b.v. de consultatie onderstaande bepalingen en stuur deze mee:
  • PTH, Ca, fosfaat, Vit D, albumin, Hb;
 • overweging consultatie i.p.v. verwijzing bij patiënten met een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit.

Verwijzen naar de 2e lijn

Verwijzing naar de internist-nefroloog/internist met nefrologische belangstelling bij:

 • (vermoeden van) acute nierschade:  
 • daling van de eGFR van ≥ 5 ml/min/1,73m2/jaar, vastgesteld met tenminste 3 metingen;
 • bij snelle progressie: eGFR daling van 25% t.o.v. de baseline;
 • therapieresistente hypertensie;
 • ernstig verhoogde albuminurie (> 30 mg/mmol);
 • eGFR < 30;
 • eGFR < 45 in combinatie met matig verhoogde albuminurie (3-30 mg/mmol creat);
 • Bij patiënten met vermoeden van een onderliggende nierziekte en eGFR < 60 ml/min/1,73m2 of matig verhoogde albuminurie, die niet verklaard wordt door diabetes en/of hypertensie en dus een andere oorzaak heeft. Dit kan het geval zijn bij: recidiverende pyelonefritis, vesico urethrale reflux operaties op kinderleeftijd, nefrectomie, nierziekte in de familie, afwijkingen in het urinesediment (dysmorfe erytrocyten en/of celcilinders), een bekende auto-immuunziekte.

Verwijzing naar de uroloog bij verminderde nierfunctie in combinatie met een of meer van onderstaande punten:

 • Afwijkende echo;
 • Flankpijn;
 • Koorts;
 • Haematurie;
 • Mictieklachten.


(6) Er geldt hierbij geen eigen risico voor de patiënt
(7) Doelstelling van een consultatie: huisarts kan zelf verder na overleg, en een verwijzing kan in veel gevallen worden voorkomen. De vraagstelling moet wel helder zijn: advies/overleg, eenmalig consult.
(48 Een oplopend creatinine kan een aanwijzing zijn voor een onderliggende primaire nierziekte of een nierarteriestenose; de creatininestijging heeft significante gevolgen voor de nierfunctie; de creatinineklaring kan sterk dalen. Verlies van ca. 1 ml/jaar is normaal. 20% verlies in 1 jaar tijd is reden voor consultatie. Neem hierbij ook de trend door de jaren heen in gedachten.