Algemeen

Algemeen

Wanneer bespreken?

Het DNR-beleid moet bij voorkeur worden besproken met de patiënt in een niet-acute situatie. Zeker bij bepaalde patiënten is het aanbevelenswaardig DNR-beleid proactief te bespreken. Hierbij kan men denken aan patiënten met een combinatie van onderstaande criteria:

  • Leeftijd >80 jaar
  • Cardiale voorgeschiedenis
  • Voorgeschiedenis met twee chronische ziekten, zoals COPD, diabetes, hypertensie, gegeneraliseerd vaatlijden, nierfalen
  • Maligniteit
  • Dementie
  • Opname in het verzorgingshuis
  • Patiënten waarvan regelmatig opname wordt verwacht

Vastlegging en overdracht

De gemaakte DNR-afspraak dient altijd te worden vastgelegd door de betrokken zorgverlener. Bij overdracht van de patiënt naar verpleeghuis, ziekenhuis of huisarts vindt ook standaard overdracht van het afgesproken DNR-beleid plaats.
De volgende informatie over het DNR-beleid wordt overgedragen:

  • Afspraak over wel of niet reanimeren
  • Door wie, met wie en wanneer is deze afspraak gemaakt (bijv. behandelaar, familie)
De afspraken die worden gemaakt zijn dynamisch en dienen bij een gewijzigde medische situatie van de patiënt opnieuw met de patiënt te worden besproken en gedocumenteerd.