Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek ziekenhuis

  • Een door de huisarts of verpleeghuisarts gemaakte DNR-afspraak mag overgenomen worden door de behandelend arts in het ziekenhuis.
  • De behandelend arts moet in de status van de patiënt vermelden dat DNR is besproken.
  • In het ziekenhuis wordt in de medische status (op het formulier Behandelbeperking) vermeld dat er een DNR-afspraak is gemaakt. De verpleegkundige is hiervan op de hoogte.
  • Bij opname via SEH wordt DNR met de patiënt besproken en ook vastgelegd in het medisch dossier. Als bij een ziekenhuisbehandeling de kans op een reanimatiesituatie klein wordt geacht, zal een gesprek over de wens t.a.v. de reanimatie meestal niet worden gevoerd.

Terugverwijzing naar de huisarts

Bij ontslag van de patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis dient de behandelend medisch specialist in de ontslagbrief de huisarts op de hoogte te stellen dat een DNR-besluit is genomen.

Overdracht naar 3e lijn

Het ziekenhuis geeft een verwijsbrief mee waarin de afspraak rond DNR wordt vermeld. De verwijsbrief wordt met het verpleegkundig dossier en de medicatieoverdracht overgedragen aan de specialist Ouderengeneeskunde in het verpleeghuis.